Küresel Pazarın iletişimi

 

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

 

Dersin adı: Küresel Pazarın iletişimi 

 

Dönem: Güz dönemi

Seviye: 4’üncü sınıf

Bölüm: Tüm bölümler

  

Küresel Pazarın iletişimi

Küresel, postmodern ve karşılıklı bağımlılıkta olan ve bilişim teknolojileriyle desteklenen bilgi toplumu dünyasında yaşadığımız söyleniyor bir yandan; ulus kurmadan, modernleşme ve kalkınmadan artık söz edilmiyor, çünkü bunların küreselleşmeyle anlamını yitirdiği öne sürülüyor. Öte yandan, ulus kurma, modernleşme ve kalkınma süreçlerinin kapitalist bir dünya yaratma amaçlı olduğu, doğrudan sömürgeciliğin yerini yeni-sömürgeciliğin aldığı ve 21 yüzyılda kapitalizm gelişmemiş bölgelerde 18. Yüzyılın Avrupa’sının sömürü koşullarını yarattığı belirtiliyor. Bu ders, “küresel egemenlik koşulundaki dünyada küresel pazarın kendini düşünsel, duygusal ve inançsal olanı üreterek ve yayarak nasıl yeniden-ürettiğinin bilinmesi hem küresel yapıda başarılı olmanın hem de mücadele vermenin ön koşullarından biridir” düşüncesiyle tasarlandı. Amaç, insanın varoluşunun zorunlu koşulu olan iletişim, insan ve toplum arasındaki bağın doğasının günümüzdeki küresel iletilerle nasıl inşa edildiğini anlamaya çalışmaktır; böylece, soruşturan ve kendine ve çevresine duyarlı insan oluşturmayı hedefleyen, ne yazık ki günümüzde çoğunlukla ortadan kaldırılmış olan (hiç değilse) Amerikan liberal eğitim geleneği paralelinde bir eğitim geleneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaç, küresel pazarın kendini gerçekler üzerine inşa ettiği imajlar ve mitlerle nasıl koruduğu ve yaygınlaştırdığı üzerinde durmayı, iletişim alanında öğretmenler ve öğrenciler için sunulan kavramlar, dersler, ilişkiler ve “ilişkisel ve iletişimsel gerçekler” ile toplumsal bilincin ve davranışın nasıl biçimlendirilmeye çalışıldığını, iletişim öğrencilerinin eğitiminin karakterinden iş bulma ve işte kalma koşullarına kadar işlenmiş bilgilerin karakterlerini irdelemeyi beraberinde getirir. 

Bu amaca uygun olarak, önce küresel siyasal, ekonomik ve kültürel pazarın temel karakteri üzerinde durulacak; ardından bu pazar yapısını ve bu yapının maddi üretimiyle sunduklarını meşrulaştıran ve yayan düşünsel üretim ve bu üretimle gelen kontrol mekanizmaları sunulacak. Bu düşünsel üretimde iletişim alanında sunulan bilişler ve duyarlılıklar somut örneklerle tartışılacak, böylece düşünsel üretimle ilgili örneklerden hareket edilerek, bu tür materyal-olmayan üretimle aranan sonuçlar ve bu sonuçların, örneğin iletişim öğretmenleri ve iletişim öğrencileri için getirdikleri ve götürdükleri tartışılacaktır. Bu yapılırken örgütlü amaçlar ve toplumsal fayda arasında bağlar kurulacak ve değerlendirme bu bağlar içinde yapılacaktır.  Böylece, öğrenci günümüzde en yaygın olarak yaşamımızı kapsayan bir konunun doğasını öğrenmek ve profesyonel iletişimlerle yapılanları kendisi ve toplumuyla ilişkilendirerek kendini ve yaşadığı dünyayı daha sağlıklı anlama olasılığı elde edecektir.

 

Dersin işlenişi ve Öğrenci sorumlulukları

 

Ders sınıf ortamında katılımcı öğrenim biçimini gerçekleştirmek için tasarlandı. Bu nedenle, öğrencinin haftalık okumaları yapması ve derse hazırlıklı gerekmektedir. Ders hem varolan bilgiyi elde etmek ve aynı zamanda yaşamımızda küresel pazarın kendini nasıl sunduğuyla ilgili güncel konuları irdeleme biçiminde olacağı için, derse gelmeyen, çalışmayan ve derse dikkatle katılmayan öğrencinin başarı olasılığı yoktur.

Derse devam zorunludur. Her derste yoklama yapılacaktır. Yönetmeliğe göre belli oranda derse gelmeyen öğrenci o dersten kalır. Derse sadece yoklamaya imza atmak için gelen ve sonra kaybolan veya başkasına imza attıran ve imza atan öğrenci sahtekarlık yaptığı için disiplin kuruluna verilecektir. Çan eğrisi tembelliği desteklemeyen biçimde kullanılacak, böylece sadece çalışan öğrenciler başarılı olacaktır. Bizim görevimiz öğretmek ve değerlendirmektir. Öğrencinin görevi çalışmaktır. Görevimizi gereği gibi yapalım.

 

Okuma kaynakları

Küreselleşmeyle ilgili oldukça zengin kaynaklar bulunmaktadır, fakat küreselleşmenin iletişiminin doğası hakkında herhangi bir Türkçe kaynak yoktur. Önerilen kaynaklar:

·     Benim web sayfam: Http://www.irfanerdogan.com İletişim ve küreselleşme hakkında ve küreselleşmenin nasıl iletildiği hakkında benim yazılarım ve hem Türkçe hem de İngilizce çeşitli yazılar ve de diğer web kaynaklarına bağlantılar var.

·     Kütüphanemizde ve web’deki ilgili dergilerdeki makaleler

·     İletişim, siyaset bilimi yıllıkları: Özellikle kütüphanemizde İngilizce olanlar

·     Benim kitaplarımdaki ve makalelerimdeki ilgili bölümler. Özellikle Kapitalism, Kalkınma, Postmodernizm ve İletişim” adlı kitabım.

·     Kitapçılardaki ilgili kitaplar

 

 

Hafta

 

Konular

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Tanışma ve ders hakkında bilgiler.

Bilme ve bilginin üretimi ve dağıtımının tarihsel genel karakterleri

Pazar, küreselleşme ve bilincinin üretimi: Tarihsel gelişimde aydınlanma ve modernleşme safhası

İkinci dünya savaşı sonrası insan ve toplum ile ilgili yapılan yaygın iletişimlerin doğası

1980 sonrası: Aydınlanmanın ve modernleşmenin ve biliminin ve de insanının sonu anlatıları

Enformasyon toplumu, bilgi toplumu, katılımcı demokrasi, demokratikleşme, karşılıklı bağımlılık, kültürel kimlikler, etnik kimlik, üst ve alt-kimlik, kimlik politikaları gibi yeni anlatıların temel karakterleri

Ara sınav

Siyasal, kültürel, ekonomik ve bireysel bağlamlarda sunulan güncel anlatı örnekleri; bu anlatıların maddi üretim tarzı ve ilişkileriyle ve biliş ve davranış yönetimiyle bağının doğası

Güncel anlatı örnekleri; bu anlatıların maddi üretim tarzı ve ilişkileriyle ve biliş ve davranış yönetimiyle bağının doğası

Güncel anlatı örneklerine devam

Güncel anlatı örneklerine devam

Güncel anlatı örneklerine devam

Güncel anlatı örneklerine devam

Genel değerlendirme