<

 

Niceliksel Yöntem soru örnekleri

 

1.    Materyal yoksulluğu ele alan ve bir bağımsız değişkenle bağ kuran bir araştırma tasarımının giriş (sorun/konu sunumu) bölümünü bir paragrafla oluştur.

2.    Bu giriş bölümüne dayanarak, bir hipotez sun (hipotez kesinlikle sorun sunumuna uyumlu olmalıdır)

3.    Bu hipotezdeki değişkenleri belirle.

4.    Her değişkenin kuramsal tanımını yap.

5.    Her değişkenin bu kuramsal tanımına bağlı olarak işlevsel tanımlamasını yap.

6.     Bu işlevsel tanımlamaya göre, her değişkenin nasıl ölçüleceğini açıkla

7.    Her değişkenin ölçme seviyesini belirt.

8.    Her değişken için, kendi içindeki dağılımı bulmak için hangi istatistiği kullanacağını belirt.

9.    Hipotezine uygun testin ne olduğunu ve nedenini açıkla (O testi neden seçtiğini açıklamazsan, not alamazsın)

10.      Aşağıdaki tablodaki bulguları açıkla

 

 

 

 Derste başarı

Derse çalışma

N  = 234

p  = 0,049

r = - 0,65

 

 

 

 11. Aşağıkda gazetecilik ve halkla İlişkiler sınıflarının ders başarısı karşılaştırıldı. Sonucu açıklayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki tabloyu açıkla

 

Tablo 1: Final sınav başarı dağılımı (N=151)

 

  Geçer not alan

Alamayan

Toplam

Gerekli kaynakları okumayanlar 

10.33 %

89.67 %

100 %

Okuyanlar

64.05 %

25.95 %

100 %

Toplam

37.38 %

62.62 %

100 %

    Chi Square= 6.05             sd=1     p =.012      r= 0.71  

 

 

 

 

SORU 1. Aşağıdaki tablodaki enformasyona bakınız: (a) Ne tür bir test yapılmış? (b) Bulguları sunun.

                                               Tablo 1. Sonuçlar (N=750)

 

 

C

D

X

      - 0.420

P=0.080

0.484

p=0.043

Y

0.714

P=0.049

0.732

p=0.007

 

 

SORU 2. “izleyici davranışını” ele alın ve bir örnekle (a) işlevsel tanımlamasını yapın ve (b) En uygun olan bir ölçek geliştirin ve (c) Ölçme seviyesini belirtin.

 

 

SORU 3. “İngiliz Turistlerinin Turkiye’yi tercih nedenleri?” senin araştırma sorularından biri olsun.  İngiltere’deki 545 tur operatöründen data topladınız. Bulgulara göre İngiliz turistlerinin % 85’inin Türkiye’yi seçme nedeni ucuz olmasıdır. Bu tasarımda sorun var mı? Neden?

 

 

SORU 4. Aşağıdaki tabloyu inceleyin: (a) kaç değişken var? (b) Ölçme seviyeleri ne? (c) Bulguyu sunun (yorumlama istemiyorum)

 

  Tablo 2: Bulgu dağılımı

 

 

Geçer not alanlar

Geçer not Alamayan

Toplam

Derse devamsızlığı dörtten fazla olanlar

76

50.33%

75

49.67%

151

100 %

Devamsızlığı dört ve daha az olanlar

98

64.05%

55

35.95%

153

100 %

Toplam

174

57.24%

130

42.76%

304

100 %

      Ki-kare= 5.85      sd=1   P =.016            

 

 

SORU 5. Dağlılar ve ovalıların modernleşme seviyelerini beş kademeli ölçekle ölçtük. Ölçtükten sonra, ki kare testi kullanarak merkezi yönelim analizi yaptık. Olur mu? Neden?  (iki dakika)(5 puan)

 

SORU 6: Bakkala “sizde tuz var mı?” diye soruyorsun, o da “yok” diyor; sen “hiç mi yok?”  diye soruyorsun ve bakkal “yok dedim ya, anlamıyor musun? Yoksa yok, hiç yok da ne demek? Sen profesör falan mısın” diye karşılık veriyor. Sen de “ne yazık ki “evet” diyorsun. Likert ölçeğinde “var ve “yok” kullanarak iki yönlü beş kademeli bir likert ölçeği yapın. (10 puan).

 

SORU 7. Aşağıdaki tabloları inceleyin: (15 puan) (4 dakika)

 

 

           

          Tablo 7. Ortalamalar

 

N

Korelasyon

(Correlation)

Anlamlılık

2 tail sign

Ortalama

Sd

Ara sınav

 

 

 

74

10

 

 

 

 

 

 

Final sınav

 

 

 

53

16

 

 

            Tablo 8. Farklar

Ortalama

(Mean)

Standart deviation (sd)

t value

Df

Anlamlılık

Significance

21

16.7

21.4

299

0.010

 

(a)     Ne tür bir test yapılmış? Neden?

(b)     Kaç değişken var? İsimlerini belirtin.

(c)      Her değişken için ölçme seviyesi ne?

(d)     Bulguları sunun

 

 

SORU 8. TRT-GAP araştırmasını yapan önemli profesörler şu değerlendirmeyi yapıyor: Televizyon izlememe nedenleri kent ve kır arasında % 10 anlamlılık seviyesinde farklılık göstermektedir.

 

(a)     Tablo 35’deki sonuçlar yukarıdaki değerlendirmeyi doğruluyor mu? Neden?

(b)     Tablonun başlığıyla tablonun düzenlenmesi arasındaki uyum var mı? Açıklayın.

(c)     Tablo 35’de kaç değişken var? İsimlendirin.

(d)     Bu değişkenlerin ölçme seviyeleri nedir?

 

 

            Tablo 35. Yerleşim yerlerine göre Televizyon izlememe Nedenleri

           

Nedenler

 

Kent

Kır

Toplam

Televizyonum yok

Yanıt

Satır %

34

57.6

25

42.4

59

100

Vaktim yok

Yanıt

Satır %

32

61.5

20

38.5

52

100

Yayını beğenmiyorum

Yanıt

Satır %

16

69.6

7

30.4

23

100

Yayını anlamıyorum

Yanıt

Satır %

3

27.3

8

72.7

11

100

Diğer

Yanıt

Satır %

4

36.4

7

63.6

11

100

Toplam

Yanıt

Satır %

89

57.1

67

42.9

156

100

                        Ki kare  = 7,807,  serbestlik derecesi = 4,  p değeri = 0.099


 

 

SORU:

1. “Promosyon kampanyamız hakkında hedef grubun görüşlerinin kampanya yapanlar tarafından değerlendirilmesi”  başlıklı bir araştırma yapacaksınız. Bu araştırmanın yöntemiyle ilgili olarak gerekli öğeleri içeren açıklamaları yapın. Diğer bir deyimle, bu araştırmanın yöntemini gerekçeli olarak yazın.

Hipotez:  Filmde kullanılan marka yerleştirme stratejileri ile marka hatırlanma düzeyleri arasında bir ilişki vardır.” 

a.      Bu hipotezdeki değişken(ler)i belirleyin

b.      Bu değişken(ler)i nasıl ölçeceğinizi açıklayın.

2. Bir araştırma yapacaksınız ve araştırma için sorun belirleyeceksiniz. Bunu da kullanacağınız “uygulama biçimine göre” yapacaksınız. Bir sorun cümlesi seçin ve bunu uygulamaya göre sorun tiplerinden hangisine göre biçimlendireceğinizi belirtin?

3. Tek-değişkenli betimleyici bir araştırma gerektiren bir sorun sunun.

4. Bir araştırmanın oluşturulma safhasında “ilgili incelemenin” temel işlevi nedir?

5. Bir araştırmanın sonuç sunumunda “ilgili incelemenin” yeri var mıdır? Neden?

6. Bir araştırmada “kuramsal çerçeve” hangi koşulda akla bile getirilmez, gereksiz görülür?

7. Televizyon programlarındaki içeriğin doğasıyla/karakteriyle ilgili bir sorunu ele alan bir paragraflık sorun sunumu yapın.