<

Yöntembilimde Yeni yaklaşımlar soru örnekleri

 

1.                1980’lerde medya sosyolojisinde yeni-Durkeimci ver yeni-Weberci yaklaşımlar gelişti. Aşağıdakilerin hangisi/hangileri doğrudur: (15 puan)

a.      Yeni-Durkeimciler medya kültürü üzerine eğildi.

b.      Yeni-Weberciler ve Yeni-Durkeimciler aynı şey üzerinde dururlar.

c.      Yeni-Weberciler örgüt, meslek, üretim ve pazar kavramları ve konuları üzerine eğildiler

d.      Yeni-Durkeimciler gönderici ve yeni-Weberciler alıcı üzerine eğildi

e.      Bunların benim ülkeme ve insanıma getirdikleri ve götürdükleri bağlamında anlatılması gerekmez mi?

f.        Yeni-Durkeimciler medya kültürü üzerine eğildi.

 

 

Aşağıdaki iki soruya sistemli ve tutarlı bir şekilde yanıt veriniz.

 

Soru 1: Gazetecilikle ilgili araştırmaların (a) üzerinde durdukları konular ve (b) kullandıkları yöntem bağlamında özellikle ABD’deki gelişmesini açıklayınız.

   

      Soru 2. Aynı gelişmenin Türkiye’deki durumunu özlü olarak belirtiniz. 

 

 

3. 1990’larla birlikte, gazetecilik konusunu ele alan araştırmalarda, “yeni yöntem”  olarak niteleyebileceğimiz gelişmeleri özetleyiniz.

 

  4. idealist felsefeye bağlı olarak gelen yöntembilimde, 1980lerden beri  “yeni” denen bir gelişme oldu mu? Açıklayın.

 

  5. Tarihsel materyalist felsefeye bağlı olarak gelen yöntembilimde, 1980lerden beri  “yeni” denen bir gelişme oldu mu? Açıklayın.

 

 6. Yöntembilim ile yöntem bağını bir örnek vererek açıklayın.

 

 

 

1. Pozitivist yaklaşımda, 1960, 1970 ve 1980lerde egemen olan kuramsal yaklaşımlardan, iki tanesini belirtin sadece.

2. Yukarıda belirttiğiniz yaklaşımları ele alın ve her birinin en temel ayırt edici özelliklerini belirtin.

3. Yukarıda belirttiğiniz yaklaşımları kullanarak yapılan araştırmaların en temel özelliklerini belirtin.

4. Gazetecilikte kullanılan eleştirel kuramsal yaklaşımların araştırmalarda kullandığı 2 yöntemi en temel karakteriyle açıklayın.

5. Eleştirel kuramsal yaklaşımların gazetecilik alanında üzerinde durduğu önde gelen beş araştırma konusunu belirtin.  

6.