Yoksun b�rakma basitce  

�Hi� endi�e etmiyorum, ��nk� gerekirse
i��i s�n�f�n�n yar�s�n� di�er yar�s�n� �ld�rmek  i�in kiralar�m�
demi� Demiryolu imparatoru.

Dedi�i o zamandan beri s�rekli yap�lmakta.

D���n�n: kendi fiziksel varl���n� s�rd�rmek i�in yemek, giyinmek ve bar�nmak zorundas�n. Yani yemek, giyinmek ve bar�nmak i�in gerekli kaynaklara ula�abilmen gerekir. Kendini �zg�rl�k, insanl�k ve demokrasi olarak satan bir d�nya sistemi d���n�n. Bu sistemde birileri b�t�n kaynaklar� m�lkiyetine ge�irmi�. �nsanlar�n b�y�k �o�unlu�u kaynaklardan yoksun b�rak�lm��. Birileri kaynak ile insanlar�n �o�unu (=eme�i) birbirinden ay�rm��. Bu birilerinin kaynaklar� harekete ge�irerek zenginlikleri yaratmas� gerekir. Kaynaklardan yoksun b�rak�lm�� �o�unlu�un da yemeye, i�meye giyinmeye, bar�nmaya ihtiyac� var. Kaynaklara ula�amazlar, ��nk� kaynaklar gaspedilmi�ler ve silahl� g��lerle korunmaktad�r. Kurtar�c� olarak d�rt nala para getirilir). Parayla emek ve �zel m�lkiyetteki kaynaklar birle�tirilir.  Para kaynaklar�n ayr�lmas�, birle�tirilmesi, zenginliklerin ve yoksunlu�un s�rd�r�lmesi arac� olur.

Ac�kt�n. Miden gurulduyor. Kayna�a gitmen gerek. Tam kayna��n �n�ndeyken, John ve John'�n kuyru�u AB�lent �bir dakka nereye gidiyorsun� diye seni durdurup soruyor.

Sen de �hii� ac�kt�m da� diye saf�a cevap veriyorsun.

Kahkahalar yay�l�yor etrafa. �Kusura bakma ama, o kaynaklar bizim� diyorlar.

bullet

O zaman ben napaca�am? Ac�kt�m.

bullet

Gayet basit. Bu kaynaklar� i�lemek ve yiyecek �retmek i�in seni i�e al�r�z. Sen �al���r yiyece�i ve giyece�i �retirsin. Bizim mal�m�z olur onlar. Sana para veririz. Sen de gider bu parayla yiyecek ve giyecek al�rs�n.�

bullet

Neee?

bullet

��te b�yle. yersen. Yiyemezsin ki. Paran yok. Para da bizde.

bullet

Bende ne var?

bullet

Eme�in.

bullet

Ne olacak eme�imle?

bullet

Bizim sahip oldu�umuz kaynaklar� harekete ge�irece�iz. Eme�inle de�er yarataca��z. bu de�er bizim olacak. Bunun kar��l���nda sana asla zengin olmana olas�l�k vermeyecek bir �cret �deyece�iz.

bullet

Niye az �cret?

bullet

Yoksa, birikim nas�l olacak? Kim yat�r�m yapacak? Ekonomi nas�l b�y�yecek? Zenginlikler nas�l yarat�lacak?

bullet

Yarat�lamaz m�?

bullet

Yarat�lamaz.

Fiziksel varl���n� s�rd�rebilmek i�in gerekli �retim kaynaklar� ve ara�lar� elinden al�nm��; devlet denen bask� ve ter�r �rg�tlerinin korumas�ndaki maa�l�\�cretli k�lelik ko�ullar� alt�nda sermayenin her g�n tekrarlanan so�uk ve s�cak ter�r�yle ya�amaya zorunlu b�rak�lm��; g��s�zle�tirilmi�; ya�am ko�ullar� elinden al�narak ��kmaza ve k�lelik durumuna sokulmu� insanlara dikkat edin!!
Onlar �ok tehlikelidir. Hem kendilerine, hem kendilerinden olanlara hem de m�lkiyet sahiplerine kar�� korunmal�d�r!!

Onlar tarih boyu hep biziz; bizim mahkum etti�imiz ve �ld�rd���m�z; bizi mahkum eden ve �ld�ren biz.

Biz kimiz?

Kendi maa�l�\�cretli k�lelik durumumuzun fark�nda m�y�z?