Kapitalist birey olun! reindeer3.gif (9123 bytes)

Ger�ek anlam�yla kapitalist birey nas�l olur biliyor muyuz?

Kapitalist bilinci  ta��r bu birey.

Bu bireye kapitalist m�lkiyet d�zeninde kendinin olmayan hi� bir �eyi kimse reklamla, propagandayla ve di�er bilin� y�netimi yollar�yla �senin� diye yutturamaz.

��nk� bu birey kendinin olanla olmayan�,neye sahip oldu�unu ve ayr�ca neye sahip olabilece�ini �ok iyi bilir: Kapitalist bilin�teki bireye uyduru hayaller de sat�lamaz.

Bu nedenle, kendini s�m�reni bedavaya desteklemez ve kendini s�m�rten ko�ullar� kar��l�ks�z �vmez.

Bu birey kapitalizmin asl�n�n bilincindedir.

Bu birey, k�lelik durumunda olup ald��� y�ksek maa�a\�crete bakarak efendilik taslayan k�lelerden, kendini bilmeyen �ok okumu� cahillerden ve kapitalist ideolojinin hasta insanlar�ndan farkl� bir bireydir.

Bu birey, kendi somut ��karlar�yla ve ya�am ko�ullar�yla kendini ve �evresini anlamland�rmas�n� bilen ve becerendir.

Bu birey kapitalist, sosyalist veya komunist de�ildir, fakat kendi i�in ba�ar�n�n �n ko�ulunun �rg�tl� giri�imde oldu�unu �ok iyi bilir.

Bu nedenle bu birey bir �ok resmi ve sivil �rg�t�n aktif �yesidir.

Bu birey kendi ��kar�n�n toplum i�inde �rg�tl�l�kten ge�erek ger�ekle�ece�inin bilincindedir.

Bu birey kar��l�kl�-ba��ml�l�k gibi uydurular�n ne oldu�unu �ok iyi bilir.

Bu birey kendi gibilerle ayn� anda dayan��ma ve rekabettedir. Bu birey, kim ve ne oldu�unu, kendinden olan� ve olmayan� �ok iyi bilir.

Bu birey kapitali olmayan kapitalisttir.

Sen kimsin?

Kimli�ini nereden, nelerden ve kimlerden ge�erek kuruyorsun?